شرکت‌های عضو

لیست شرکت‌های عضو سامانه

بایرپل فناور

بایرپل فناور

زیست فناور کاوش پارسیان

زیست فناور کاوش پارسیان

کانساران بینالود

کانساران بینالود

کیان معدن پارس

کیان معدن پارس

شتابدهنده کانی‌بوم

شتابدهنده کانی‌بوم

پیگر اسکن

پیگر اسکن

آسال لیزر ساخت

آسال لیزر ساخت

فب‌لب

فب‌لب

ایده کاوان صنعت پردیس

ایده کاوان صنعت پردیس

آرا پژوهش

آرا پژوهش

کارخانه نوآوری هم آوا

کارخانه نوآوری هم آوا

رویان سازان توانگر آتیه

رویان سازان توانگر آتیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

موسسه آموزش عالی علوم شناختی

موسسه آموزش عالی علوم شناختی

زیست یار مهر اندیش

زیست یار مهر اندیش

توسعه فن آوری مواد و انرژی آراد

توسعه فن آوری مواد و انرژی آراد

مهندسی پایدار ابتکار آرمینا

مهندسی پایدار ابتکار آرمینا

آیسان طب هادیان

آیسان طب هادیان

دانش اندیش رانا

دانش اندیش رانا

پردیس مروا بن فارمد

پردیس مروا بن فارمد

توسعه فناوری‌ سلامت آتین

توسعه فناوری‌ سلامت آتین

ایرانیان بانژ

ایرانیان بانژ

بیناب سنجش دماوند

بیناب سنجش دماوند

توسعه مهندسی الماس واره دانش

توسعه مهندسی الماس واره دانش