مشاوره ساختی

فب لب با توجه به دانش و تجربه های که دارد در امور ساخت و طراحی مشاوره های حرفه ای ارائه می دهد. این تجارب می تواند در امور ساخت با استفاده از تجهیزات روز و همچنین مشاوره در امور طراحی انجام می شود. 

دسته‌بندی خدمت: خدمات صنعتی، خدمات ساخت وتولید، خدمات ساخت و تولید

شماره تماس مشاوره: 02176251251

مشخصات فنی خدمت